Preguntas freqüents Cursos d’Estiu UMH

1. Què són els Cursos d'Estiu de la UMH?

Són formacions en les quals es desenvolupen activitats de divulgació de coneixement dels àmbits següents: científica, tècnica, humanística, artística, d'igualtat en l'àmbit social i de protecció del medi ambient. Aquestes activitats tenen la finalitat de de contribuir a la reflexió, a la creació i a la difusió de la cultura.

2. Quins objectius tenen els Cursos d'Estiu UMH?

Els Cursos d'Estiu tenen com a objectiu contribuir a la creació i al foment del pensament crític, així com al desenvolupament de la cultura en la comunitat universitària i la societat en conjunt. Aquets cursos tenen també l’objectiu d'aconseguir una educació integral de la persona i ampliar el seu currículum complementari individual a través de la formació permanent (lifelong learning) pel que fa als coneixements i a les capacitats intel·lectuals, ètiques i culturals de l'estudiantat.

3. Com s'estableix el catàleg de Cursos d'Estiu UMH?

Per a desenvolupar aquesta oferta formativa, rigorosa i de qualitat, la UMH compta amb l'experiència docent i investigadora del seu professorat, un equip acadèmic de reconegut prestigi, així com amb un conjunt de professionals externs experts en les diferents àrees d'especialització.

Els Cursos d'Estiu ofereixen un programa divers de temàtiques i continguts d'actualitat i interés acadèmic i professional, estructurat en una gran varietat de cursos i jornades impartits en els campus de la Universitat i en diferents poblacions de la província d'Alacant, amb la qual cosa contribuïm decididament en la seua vertebració.

En els últims anys, en cada curs acadèmic més de 1.400 estudiants escullen per participar en els Cursos d'Estiu en aquesta universitat amb la finalitat de millorar, actualitzar o ampliar els seus coneixements i competències en àrees determinades.

4. Quins requisits (professionals o acadèmics) són necessaris per a accedir a aquesta mena de cursos?

No hi ha cap requisit d'accés per a aquests estudis, estan oberts tant a la comunitat universitària com a la ciutadania en general.

5. On puc trobar la informació de l'oferta de Cursos d'Estiu 2020-2021?

Podràs trobar tota la informació relativa a cadascun dels cursos en el portal web de l'Oficina de Cultura i Igualtat: http://cursosdestiu.umh.es.

6. Com puc prescriure’m i matricular-me d'un curs que m'interessa?

Si t'interessa realitzar algun dels cursos, t'aconsellem que realitzes la preinscripció i matrícula com més prompte millor perquè les places són limitades.

Per a realitzar la preinscripció i matrícula heu d'entrar a través del portal web http://cursosdestiu.umh.es i omplir el formulari de preinscripció amb totes les dades que s’hi sol·liciten. Reviseu bé les dades que ens faciliteu, sobretot el vostre correu electrònic perquè aquest serà la via per la qual ens posarem en contacte amb tu i per on t'arribarà el certificat corresponent a descarregar, una vegada finalitzat el curs.

A partir del dia 01/06/2022 estarà oberta la preinscripció i matrícula per als cursos. L'admissió s'efectuarà automàticament per rigorós ordre de pagament des del portal web.

7. La preinscripció em garanteix la reserva de plaça en el curs? Com es fa efectiva la matrícula del curs? On? I si el curs és gratuït?

Amb la vostra preinscripció, el sistema us envia un correu-e de resposta automàtic. Si no el rebeu, reviseu en la safata de correu no desitjat (spam), perquè a vegades hi va a parar. Si no hi apareix, contacteu com més prompte millor amb nosaltres escrivint a

Si decidiu fer la preinscripció però deixeu el pagament per a més endavant, hi ha la possibilitat que us quedeu sense plaça, perquè l'adjudicació es realitza per estricte ordre de pagament.

Tant si decidiu efectuar el pagament un altre dia, com si us dona error la plataforma de pagament, per a accedir de nou, en primer lloc, heu de tornar a omplir amb les vostres dades el formulari de preinscripció (fet això, rebreu un avís del sistema dient que ja esteu inscrits/-tes). En segon lloc, heu de prémer acceptar i aleshores el sistema et permetrà efectuar el pagament a través de la plataforma.

En el cas dels cursos gratuïts, l'adjudicació de places serà per estricte ordre de preinscripció. Mentre queden places disponibles el sistema permetrà la preinscripció, una vegada assolida la xifra màxima, el sistema es tancarà automàticament.

8. Què ocorre si em matricule en un curs amb matrícula gratuïta i no el realitze?

Amb la finalitat d'optimitzar els recursos públics, els cursos gratuïts tindran, a partir d'ara, una fiança de 30€ que es pagarà en realitzar la inscripció. Fiança que serà retornada una vegada finalitzat el curs a totes les persones que han superat el mateix. La devolució es realitzarà d'ofici a la targeta des de la qual es va pagar la fiança de 30€ i així li serà notificada a cada persona al seu correu electrònic.

En el cas de pagar la inscripció en un curs que tinga fiança de 30€ per ser gratuït en ser finançat, si no s'assistix al curs sense que s'haja comunicat la baixa amb un mínim de cinc dies d'antelació a l'inici del curs al correu , la UMH no podrà realitzar la devolució, la qual cosa comportarà la pèrdua de la fiança pagada en la inscripció. Perdrà la fiança igualment la persona que no supere el 85% d'assistència al curs i aparega com no apte/apta en l'acta.

9. Em puc matricular en més d'un curs?

Si es tracta de cursos gratuïts, us podreu matricular només en 2 cursos. A la resta de cursos, podreu fer-ho totes les vegades que voldreu.

10. Una vegada realitzada la preinscripció i el pagament de la matrícula, he de fer alguna cosa més?

La UMH contactarà per correu-e amb totes les persones matriculades 24-48 hores abans de l'inici de curs per donar-vos la benvinguda i facilitar-vos-en les indicacions sobre la realització. S'utilitzarà el correu que vau indicar en les vostres dades d'inscripció al curs.

11. Per què no puc fer la matrícula?

El sistema no permet realitzar la matrícula en els casos següents:

 • Quan un curs ja ha començat
 • Quan el curs en què us voleu matricular comença just el dia següent
 • Quan s'ha arribat al límit màxim d'alumnat permés
12. El pagament que s’hi efectua, què inclou?

La taxa de matrícula del curs o activitat i l'emissió del certificat, en el seu cas.

13. La UMH pot cancel·lar un curs?

La UMH pot cancel·lar un curs 24 hores abans del seu començament. Si això s’hi produeix, s'avisarà a les persones matriculades i es tramitarà d'ofici la devolució de taxes (veure punt 17).

14. Quines són les taxes de matrícula dels Cursos d'Estiu UMH? Existeix algun tipus de descompte sobre aquestes taxes?

Les taxes estan establides mitjançant la normativa UMH i són les següents:

Matrícula cursos presencials

 • Matrícula gratuïta: Per ser finançat el seu preu per un organisme o institució. Tenen fiança de 30€ que serà retornada una vegada s'obtinga l'apte/apta en l'acta del curs. En cas de no assistir o no ser apte es perdrà la fiança.
 • Matrícula UMH (Estudiantat, Alumni, PTGAS i PDI).
 • Matrícula per als posseïdors de la Targeta Solidària i Targeta Extensa(*).
 • Matrícula General.

(*) Les normatives de Targeta Solidària i Targeta Extensa regulen els casos en els quals es pot sol·licitar aquesta targeta. Es poden consultar en la nostra web.

Matrícula cursos en línia

 • Taxa de matrícula general de 35 euros. No existix cap mena de descompte a aplicar en esta mena de matrícula.
 • Matrícula gratuïta: Per ser finançat el seu preu per un organisme o institució. Tenen fiança de 30€ que serà retornada una vegada s'obtinga l'apte/apta en l'acta del curs. En cas de no assistir o no ser apte es perdrà la fiança.

No està previst articular més descomptes.

15. Es pot fraccionar el pagament de matrícula?

No, aquesta modalitat de pagament no es contempla per als Cursos d'Estiu.

16. Qui expedeix els Certificats dels Cursos d'Estiu UMH?

Els Certificats dels Cursos d'Estiu seran expedits per la Universitat Miguel Hernández d'Elx amb el seu model normalitzat per a seu electrònica. Tindran constància en la seu electrònica de la Universitat Miguel Hernández d'Elx (veure punt 16).

17. Els Cursos d'Extensió Universitària, serveixen per a obtindre crèdits en els Estudis Oficials?

Els Cursos d'Estiu poden ser objecte de reconeixement per a l'estudiantat com a crèdits optatius en qualsevol de les titulacions de grau que s'imparteixen en la UMH segons la normativa aplicable. El nombre màxim de crèdits que es poden reconéixer a l'estudiantat en la titulació en la qual estiga matriculat són 6. Cada 25 hores d'un Curs d’estiu equivaldria a 1 crèdit optatiu.

18. Com m'acredita la universitat la realització d'un Curs d'Estiu UMH? Hi ha requisits per a l'obtenció del certificat? Com m'ho comunica?

Els Cursos d'Estiu s'acreditaran amb un certificat expedit per Universitat Miguel Hernández que serà emés en format electrònic, per a l’expedició en qüestió cal una assistència o realització de, com a mínim, el 85% del curs.

El certificat inclourà el programa i les competències adquirides per la realització d'aquest curs.

A la fi del curs, si heu complit els criteris per a l'emissió del certificat, rebreu un correu electrònic amb un enllaç a la seu electrònica de la UMH perquè us pugueu descarregar el certificat. En cas d’extraviar o de no rebre aquest enllaç, podeu entrar en http://sede.umh.es i obtindre’l en qualsevol moment.

19. Com puc sol·licitar el reconeixement de crèdits ECTS?

Per a sol·licitar el reconeixement de crèdits, haureu d'entrar en el següent enllaç a través de la seu electrònica de la UMH: https://sede.umh.es/procedimientos/instancia-general/. Tot seguit, haureu de clicar en "Tramitar". A la sol·licitud de reconeixement haureu d'adjuntar el certificat electrònic del curs.

20. En quins casos puc sol·licitar la devolució l'import de la matrícula?

Els casos en els quals podeu sol·licitar la devolució són els següents:

 • Per modificació substancial del calendari d'execució del curs.
 • Per impossibilitat d'assistència al curs per malaltia greu (justificada mitjançant certificació mèdica); o per trasllat de domicili fora de la província d'Alacant o per motius laborals (caldrà acreditar aquests motius igualment). Aquest segon supòsit no s'aplicarà als ensenyaments en línia.

Per a sol·licitar l'anul·lació de la seua matrícula i devolució de les taxes de matrícula, la persona interessada ha de remetre un correu electrònic abans de l'inici del curs, a , tot indicant les següents dades personals: nom i cognoms, DNI, el títol del curs i el número de compte bancari amb codi IBAN perquè puguem emetre la transferència. La Universitat farà la devolució en un termini de 60 dies des de la data de finalització del curs.

Si el curs es cancel·lara per part de la UMH la devolució s'efectuarà d'ofici, sense necessitat de sol·licitud de l'estudiantat. L'import abonat es reintegrarà a la targeta amb la qual s'haja efectuat el pagament de curs en un termini de 15 dies des de la notificació de la cancel·lació.

Una vegada començat el curs, la sol·licitud d'anul·lació de matrícula no donarà dret a la devolució de la quantitat abonada en concepte de matrícula.

21. Com puc accedir al Campus virtual UMH per a realitzar un curs en línia?

En l’enllaç https://campus.edu.umh.es/ tens tota la informació que necessites a través d'un tutorial per a l’estudiantat.

Vídeo exemple: https://www.youtube.com/watch?v=xlHmIjGYz3k&list=PLClKgnzRFYe7N5lHdmBh_ DIhfYfOWy8DT 

22. Es pot sol·licitar l'anul·lació d'una matrícula?

S'atendran les sol·licituds d'anul·lació de matrícula, rebudes en , 48 hores hàbils abans de la data d'inici del curs. Les sol·licituds rebudes en que es troben dins de les 48 hores abans de l'inici del curs no es podran atendre, per aquest motiu encara que no realitzeu el curs:
1.- La plaça no podrà ser ocupada per una altra persona que estiga interessada a realitzar el curs.
2.- Continuareu rebent els missatges relatius al curs.

23. Abans de l'inici de curs, la universitat es posarà en contacte amb mi per donar-me indicacions?

La UMH contactarà per correu-e amb totes les persones matriculades 24-48 hores abans de l'inici de curs per donar-vos la benvinguda i facilitar-vos les indicacions sobre la realització. S'utilitzarà el correu que vau indicar en les vostres dades d'inscripció al curs.

24. Quan es reben les credencials d'accés a l'Campus Virtual UMH?

Si no heu realitzat ensenyaments amb la UMH i és la primera vegada realitzeu un ensenyament, 7 dies abans del començament del curs rebreu un correu electrònic amb les credencials.

25. On es reben les credencials per accedir a l'Campus Virtual UMH?

En el correu electrònic que vau indicar en la vostra inscripció i en l’SMS del vostre telèfon.

26. Ja vaig realitzar un ensenyament en la UMH en temps passat, però no recorde les meues credencials, com les recupere?

En la pàgina web de la UMH, en la part superior dreta apareix una icona de persona, cliqueu-hi i us apareixerà el text "¿Heu oblidat la contrasenya?".

Anar a l'enllaç: https://autentica.umh.es/adaspwd/index.php?r=forgot/index

27. Les credencials UMH caduquen amb el temps?

No, s'assemblen al nostre DNI, perquè la seua numeració és la mateixa per sempre. Les credencials per a un ensenyament UMH s'activaran de manera automàtica amb l'accés als processos d'aquest ensenyament. Si no esteu matriculats/des en cap ensenyament romandran inactives. Però sempre seran les mateixes.

28. És important obrir el compte de correu ....@ goumh.umh.es que la UMH posa a la meua disposició quan em matricule en un ensenyament?

Sí, és NECESSARI tenir el correu que us hem creat obert en una altra pestanya de Google quan voleu accedir al CAMPUS.UMH. Si no el teniu obert us generarà problemes en l'accés al material del curs i a les sessions Meet. (Això és a causa dels sistemes de verificació i autenticació que s’implanten per a evitar suplantació d'identitat).

28. Com accedir al material del curs quan tinc les credencials?

Podeu accedir al curs mitjançant la web campus.umh.es. En la part superior dreta apareixerà el text «Accedir»,  on podreu fer clic i posar les vostres credencials de la UMH.

El contingut del curs serà visible el mateix matí en el qual comença.

30. Què he de fer si no puc accedir al material del curs en CAMPUS UMH?

Abans d'entrar al CAMPUS UMH, heu d'obrir una pestanya de Google i obrir el compte de correu que us hem creat (... @ goumh.umh.es). Una vegada obert obrirem una altra pestanya de Google i accedirem a CAMPUS UMH. D'aquesta forma us permetrà accedir sense problemes.

31. Què he de fer en el cas de no poder accedir a les sessions MEET en CAMPUS UMH?

Abans d'entrar al CAMPUS UMH, heu d'obrir una pestanya de Google i obrir el compte de correu que us hem creat (....@goumh.umh.es). Una vegada obert obrirem una altra pestanya de Google i accedirem a CAMPUS UMH. D'aquesta forma us permetrà accedir sense problemes.

Si la persona no és antiga alumna i no arriba a obrir el seu correu ....@goumh.umh.es que li ha sigut assignat per la UMH, una vegada premut l'enllaç de Meet i abans d'entrar a la sala, comproveu a dalt a la dreta que teniu iniciada la sessió al compte ....@goumh.umh.es o ....@umh.es, ja que altrament no podreu entrar (us apareixerà l'opció de sol·licitar accés de visitants i no us permetrà mai l’accés).

32. Si he realitzat el que m'indiqueu i no puc accedir a Campus UMH:
33. Si no he rebut les credencials d'accés i he fet servir "¿Heu oblidat la contrasenya?" i continue sense poder accedir
34. Quan s'expedeixen els certificats per la realització del curs?

Els certificats s'expedeixen en un termini de 30 dies hàbils, comptadors a partir de la recepció de l'acta signada per la persona coordinadora del curs. No es poden expedir certificats nominatius provisionals amb anterioritat a l'emissió de l'acta general de certificats del curs.

35. He perdut el correu-e amb l'enllaç per a descarregar el certificat del curs que he realitzat, com puc descarregar-me’l?

Els certificats es poden visualitzar i descarregar entrant a la seu electrònica de la UMH: https://sede.umh.es/. Heu de punxar en "Els meus tràmits" i seguidament us demanarà l’usuari i contrasenya per accedir-hi. Una vegada dins, el podreu visualitzar en l'apartat "Els meus documents".

36. Sóc PAS UMH, he de fer algun tràmit previ a la realització del curs?

Sí, en el següent enllaç del Servei de PAS tens tota la informació relativa a la realització d'activitats extraordinàries:

https://serviciopas.umh.es/unidad-pas/actividades-extraordinarias-pas/