Preguntas freqüents Cursos d’Estiu UMH

1. Què són els Cursos d'Estiu de la UMH?

Són formacions en les quals es desenvolupen activitats de divulgació de coneixement dels àmbits següents: científica, tècnica, humanística, artística, d'igualtat en l'àmbit social i de protecció del medi ambient. Aquestes activitats tenen la finalitat de de contribuir a la reflexió, a la creació i a la difusió de la cultura.

2. Quins objectius tenen els Cursos d'Estiu UMH?

Els Cursos d'Estiu tenen com a objectiu contribuir a la creació i al foment del pensament crític, així com al desenvolupament de la cultura en la comunitat universitària i la societat en conjunt. Aquets cursos tenen també l’objectiu d'aconseguir una educació integral de la persona i ampliar el seu currículum complementari individual a través de la formació permanent (lifelong learning) pel que fa als coneixements i a les capacitats intel·lectuals, ètiques i culturals de l'estudiantat.

3. Com s'estableix el catàleg de Cursos d'Estiu UMH?

Per a desenvolupar aquesta oferta formativa, rigorosa i de qualitat, la UMH compta amb l'experiència docent i investigadora del seu professorat, un equip acadèmic de reconegut prestigi, així com amb un conjunt de professionals externs experts en les diferents àrees d'especialització.

Els Cursos d'Estiu ofereixen un programa divers de temàtiques i continguts d'actualitat i interés acadèmic i professional, estructurat en una gran varietat de cursos i jornades impartits en els campus de la Universitat i en diferents poblacions de la província d'Alacant, amb la qual cosa contribuïm decididament en la seua vertebració. 

En els últims anys, en cada curs acadèmic més de 1.400 estudiants escullen per participar en els Cursos d'Estiu en aquesta universitat amb la finalitat de millorar, actualitzar o ampliar els seus coneixements i competències en àrees determinades.

4. Quins requisits (professionals o acadèmics) són necessaris per a accedir a aquesta mena de cursos?

No hi ha cap requisit d'accés per a aquests estudis, estan oberts tant a la comunitat universitària com a la ciutadania en general.

5. On puc trobar la informació de l'oferta de Cursos d'Estiu 2020-2021?

Podràs trobar tota la informació relativa a cadascun dels cursos en el portal web de l'Oficina de Cultura i Igualtat: http://cursosdestiu.umh.es.

6. Com puc prescriure’m i matricular-me d'un curs que m'interessa?

Si t'interessa realitzar algun dels cursos, t'aconsellem que realitzes la preinscripció i matrícula com més prompte millor perquè les places són limitades.

Per a realitzar la preinscripció i matrícula heu d'entrar a través del portal web http://cursosdestiu.umh.es i omplir el formulari de preinscripció amb totes les dades que s’hi sol·liciten. Reviseu bé les dades que ens faciliteu, sobretot el vostre correu electrònic perquè aquest serà la via per la qual ens posarem en contacte amb tu i per on t'arribarà el certificat corresponent a descarregar, una vegada finalitzat el curs.

A partir del dia 10/11/2020 estarà oberta la preinscripció i matrícula per als cursos de teatre. Per a la resta dels cursos estarà oberta a partir del dia 16/11/2020. L'admissió s'efectuarà automàticament per rigorós ordre de pagament des del portal web.

7. La preinscripció em garanteix la reserva de plaça en el curs? Com es fa efectiva la matrícula del curs? On? I si el curs és gratuït?

Amb la vostra preinscripció, el sistema us envia un correu-e de resposta automàtic. Si no el rebeu, reviseu en la safata de correu no desitjat (spam), perquè a vegades hi va a parar. Si no hi apareix, contacteu com més prompte millor amb nosaltres escrivint a cursosdestiu@umh.es

Si decidiu fer la preinscripció però deixeu el pagament per a més endavant, hi ha la possibilitat que us quedeu sense plaça, perquè l'adjudicació es realitza per estricte ordre de pagament.

Tant si decidiu efectuar el pagament un altre dia, com si us dona error la plataforma de pagament, per a accedir de nou, en primer lloc, heu de tornar a omplir amb les vostres dades el formulari de preinscripció (fet això, rebreu un avís del sistema dient que ja esteu inscrits/-tes). En segon lloc, heu de prémer acceptar i aleshores el sistema et permetrà efectuar el pagament a través de la plataforma.

En el cas dels cursos gratuïts, l'adjudicació de places serà per estricte ordre de preinscripció. Mentre queden places disponibles el sistema permetrà la preinscripció, una vegada assolida la xifra màxima, el sistema es tancarà automàticament.

8. Què ocorre si em matricule en un curs amb matrícula gratuïta i no el realitze?

En el cas d'aconseguir plaça en un curs que tinga matrícula gratuïta (perquè està finançat), si no assistiu al curs sense que hageu comunicat la baixa amb un mínim de 48 hores abans de l'inici del curs al correu cursosdestiu@umh.es, se us penalitzarà amb 2 cursos acadèmics durant els quals no podreu accedir a cursos amb matrícula gratuïta.

9. Em puc matricular en més d'un curs?

Si es tracta de cursos gratuïts, us podreu matricular només en 2 cursos. A la resta de cursos, podreu fer-ho totes les vegades que voldreu.

10. Una vegada realitzada la preinscripció i el pagament de la matrícula, he de fer alguna cosa més?

Nosaltres contactarem amb totes les persones matriculades uns dies abans de l'inici del curs per a facilitar-hi totes les indicacions sobre la realització del mateix.

11. El pagament que s’hi efectua, què inclou?

La taxa de matrícula del curs o activitat i l'emissió del certificat, en el seu cas.

12. La UMH pot cancel·lar un curs?

La UMH pot cancel·lar un curs 24 hores abans del seu començament. Si això s’hi produeix, s'avisarà a les persones matriculades i es tramitarà d'ofici la devolució de taxes (veure punt 17).

13. Quines són les taxes de matrícula dels Cursos d'Estiu UMH? Existeix algun tipus de descompte sobre aquestes taxes?

Les taxes estan establides mitjançant la normativa UMH i són les següents:

Matrícula cursos presencials

  • Matrícula gratuïta: Per ser finançat el seu preu per un organisme o una institució.
  • Matrícula UMH (Estudiantat, Alumni, PAS i PDI).
  • Matrícula per als posseïdors de la Targeta Solidària i Targeta Extensa(*)
  • Matrícula General

(*) Les normatives de Targeta Solidària i Targeta Extensa regulen els casos en els quals es pot sol·licitar aquesta targeta. Es poden consultar en la nostra web.

Matrícula cursos en línia

Taxa de matrícula única de 35 euros. No existeix cap mena de descompte a aplicar en aquesta mena de matrícula.

No està previst articular més descomptes.

14. Es pot fraccionar el pagament de matrícula?

No, aquesta modalitat de pagament no es contempla per als Cursos d'Estiu.

15. Qui expedeix els Certificats dels Cursos d'Estiu UMH?

Els Certificats dels Cursos d'Estiu seran expedits per la Universitat Miguel Hernández d'Elx amb el seu model normalitzat per a seu electrònica. Tindran constància en la seu electrònica de la Universitat Miguel Hernández d'Elx (veure punt 16).

16. Els Cursos d'Extensió Universitària, serveixen per a obtindre crèdits en els Estudis Oficials?

Els Cursos d'Estiu poden ser objecte de reconeixement per a l'estudiantat com a crèdits optatius en qualsevol de les titulacions de grau que s'imparteixen en la UMH segons la normativa aplicable. El nombre màxim de crèdits que es poden reconéixer a l'estudiantat en la titulació en la qual estiga matriculat són 6. Cada 25 hores d'un Curs d’estiu equivaldria a 1 crèdit optatiu.

17. Com m'acredita la universitat la realització d'un Curs d'Estiu UMH? Hi ha requisits per a l'obtenció del certificat? Com m'ho comunica?

Els Cursos d'Estiu s'acreditaran amb un certificat expedit per Universitat Miguel Hernández que serà emés en format electrònic, per a l’expedició en qüestió cal una assistència o realització de, com a mínim, el 85% del curs.

El certificat inclourà el programa i les competències adquirides per la realització d'aquest curs.

A la fi del curs, si heu complit els criteris per a l'emissió del certificat, rebreu un correu electrònic amb un enllaç a la seu electrònica de la UMH perquè us pugueu descarregar el certificat. En cas d’extraviar o de no rebre aquest enllaç, podeu entrar en http://sede.umh.es i obtindre’l en qualsevol moment.

18. Com puc sol·licitar el reconeixement de crèdits ECTS?

Per a sol·licitar el reconeixement de crèdits, haureu d'entrar en el següent enllaç a través de la seu electrònica de la UMH: https://sede.umh.es/procedimientos/instancia-general/. Tot seguit, haureu de clicar en "Tramitar". A la sol·licitud de reconeixement haureu d'adjuntar el certificat electrònic del curs.

19. En quins casos puc sol·licitar la devolució l'import de la matrícula?

Els casos en els quals podeu sol·licitar la devolució són els següents:

  • Per modificació substancial del calendari d'execució del curs.
  • Per impossibilitat d'assistència al curs per malaltia greu (justificada mitjançant certificació mèdica); o per trasllat de domicili fora de la província d'Alacant o per motius laborals (caldrà acreditar aquests motius igualment). Aquest segon supòsit no s'aplicarà als ensenyaments en línia.

Per a sol·licitar l'anul·lació de la seua matrícula i devolució de les taxes de matrícula, la persona interessada ha de remetre un correu electrònic abans de l'inici del curs, a cursosdestiu@umh.es, tot indicant les següents dades personals: nom i cognoms, DNI, el títol del curs i el número de compte bancari amb codi IBAN perquè puguem emetre la transferència. La Universitat farà la devolució en un termini de 60 dies des de la data de finalització del curs.

Si el curs es cancel·lara per part de la UMH la devolució s'efectuarà d'ofici, sense necessitat de sol·licitud de l'estudiantat. L'import abonat es reintegrarà a la targeta amb la qual s'haja efectuat el pagament de curs en un termini de 15 dies des de la notificació de la cancel·lació.

Una vegada començat el curs, la sol·licitud d'anul·lació de matrícula no donarà dret a la devolució de la quantitat abonada en concepte de matrícula.

20. Com puc accedir al Campus virtual UMH per a realitzar un curs en línia?

En l’enllaç https://campus.edu.umh.es/ tens tota la informació que necessites a través d'un tutorial per a l’estudiantat.

Destacats

Informació important

Cursos d'Estiu UMH

Cursos d'Estiu UMH