Preguntes freqüents Cursos d’hivern UMH

Preguntes freqüents sobre els Cursos d’hivern UMH 2020/2021

1. Què són els Cursos d'hivern de la UMH?

Són formacions en les quals es desenvolupen activitats de divulgació de coneixement dels àmbits següents: científica, tècnica, humanística, artística, d'igualtat en l'àmbit social i de protecció del medi ambient. Aquestes activitats tenen la finalitat de de contribuir a la reflexió, a la creació i a la difusió de la cultura.

2. Quins objectius tenen els Cursos d'hivern UMH?

Els Cursos d'hivern tenen com a objectiu contribuir a la creació i al foment del pensament crític, així com al desenvolupament de la cultura en la comunitat universitària i la societat en conjunt. Aquets cursos tenen també l’objectiu d'aconseguir una educació integral de la persona i ampliar el seu currículum complementari individual a través de la formació permanent (lifelong learning) pel que fa als coneixements i a les capacitats intel·lectuals, ètiques i culturals de l'estudiantat.

3. Com s'estableix el catàleg de Cursos d'hivern?

Per a desenvolupar aquesta oferta formativa, rigorosa i de qualitat, la UMH compta amb l'experiència docent i investigadora del seu professorat, un equip acadèmic de reconegut prestigi, així com amb un conjunt de professionals externs experts en les diferents àrees d'especialització.

En aquesta edició s'ofereixen un total de 55 cursos distribuïts en:

 • Campus d'Elx: 6 cursos
 • Campus de Sant Joan: 3
 • Crevillent: 1
 • En línia: 45 cursos, d’entre els quals 8 són de teatre

Per a la seua posada en marxa comptem amb la col·laboració de la Unitat d'Igualtat de la Universitat Miguel Hernández i els Ajuntaments d'Almoradí, Benissa, Crevillent, Elx, Pego, Petrer, Teulada y Torrevella.

Els cursos abasten temàtiques multidisciplinàries i d'actualitat com ara la igualtat, l’envelliment, la psicologia, la mediació judicial, l’anàlisi de dades, la comunicació, la cultura, la nanobiotecnologia, la salut, la coeducació i el periodisme, entre altres.

En els últims anys, en cada curs acadèmic més de 1.200 estudiants han optat per realitzar Cursos d'hivern en aquesta universitat amb la finalitat de millorar, actualitzar o ampliar els seus coneixements i les seues competències en àrees determinades.

4. Quins requisits (professionals o acadèmics) són necessaris per a accedir a aquesta mena de cursos?

No hi ha cap requisit d'accés per a aquests estudis, estan oberts tant a la comunitat universitària com a la ciutadania en general.

5. On puc trobar la informació de l'oferta de Cursos d'hivern 2020-2021?

Podràs trobar tota la informació relativa a cadascun dels cursos en el portal web de l'Oficina de Cultura i Igualtat: http://cursosdhivern.umh.es.

6. Com puc prescriure’m i matricular-me d'un curs que m'interessa?

Si t'interessa realitzar algun dels cursos, t'aconsellem que realitzes la preinscripció i matrícula com més prompte millor perquè les places són limitades.

Per a realitzar la preinscripció i matrícula heu d'entrar a través del portal web http://cursosdhivern.umh.es i omplir el formulari de preinscripció amb totes les dades que s’hi sol·liciten. Reviseu bé les dades que ens faciliteu, sobretot el vostre correu electrònic perquè aquest serà la via per la qual ens posarem en contacte amb tu i per on t'arribarà el certificat corresponent a descarregar, una vegada finalitzat el curs.

A partir del dia 10/11/2020 estarà oberta la preinscripció i matrícula per als cursos de teatre. Per a la resta dels cursos estarà oberta a partir del dia 16/11/2020. L'admissió s'efectuarà automàticament per rigorós ordre de pagament des del portal web.

7. La preinscripció em garanteix la reserva de plaça en el curs? Com es fa efectiva la matrícula del curs? On? I si el curs és gratuït?

Amb la vostra preinscripció, el sistema us envia un correu-e de resposta automàtic. Si no el rebeu, reviseu en la safata de correu no desitjat (spam), perquè a vegades hi va a parar. Si no hi apareix, contacteu com més prompte millor amb nosaltres escrivint a

Si decidiu fer la preinscripció però deixeu el pagament per a més endavant, hi ha la possibilitat que us quedeu sense plaça, perquè l'adjudicació es realitza per estricte ordre de pagament.

Tant si decidiu efectuar el pagament un altre dia, com si us dona error la plataforma de pagament, per a accedir de nou, en primer lloc, heu de tornar a omplir amb les vostres dades el formulari de preinscripció (fet això, rebreu un avís del sistema dient que ja esteu inscrits/-tes). En segon lloc, heu de prémer acceptar i aleshores el sistema et permetrà efectuar el pagament a través de la plataforma.

En el cas dels cursos gratuïts, l'adjudicació de places serà per estricte ordre de preinscripció. Mentre queden places disponibles el sistema permetrà la preinscripció, una vegada assolida la xifra màxima, el sistema es tancarà automàticament.

La comunitat universitària tindrà prioritat per a inscriure's en els Cursos d'hivern de teatre. Les places vacants s'adjudicaran per rigorós ordre de preinscripció de les persones que no pertanguen a la comunitat universitària. Es confirmarà l'admissió 48 hores abans de l'inici del curs.

8. Què ocorre si em matricule en un curs amb matrícula gratuïta i no el realitze?

Amb la finalitat d'optimitzar els recursos públics, els cursos gratuïts tindran, a partir d'ara, una fiança de 30€ que es pagarà en realitzar la inscripció. Fiança que serà retornada una vegada finalitzat el curs a totes les persones que han superat el mateix. La devolució es realitzarà d'ofici a la targeta des de la qual es va pagar la fiança de 30€ i així li serà notificada a cada persona al seu correu electrònic.

En el cas de pagar la inscripció en un curs que tinga fiança de 30€ per ser gratuït en ser finançat, si no s'assistix al curs sense que s'haja comunicat la baixa amb un mínim de cinc dies d'antelació a l'inici del curs al correu , la UMH no podrà realitzar la devolució, la qual cosa comportarà la pèrdua de la fiança pagada en la inscripció. Perdrà la fiança igualment la persona que no supere el 85% d'assistència al curs i aparega com no apte/apta en l'acta.

9. Em puc matricular en més d'un curs?

Si es tracta de cursos gratuïts, us podreu matricular només en 2 cursos. A la resta de cursos, podreu fer-ho totes les vegades que voldreu.

10. Una vegada realitzada la preinscripció i el pagament de la matrícula, he de fer alguna cosa més?

Nosaltres contactarem amb totes les persones matriculades uns dies abans de l'inici del curs per a facilitar-hi totes les indicacions sobre la realització del mateix.

11. Per què no puc fer la matrícula?

El sistema no permet realitzar la matrícula en els casos següents:

 • Quan un curs ja ha començat
 • Quan el curs en què us voleu matricular comença just el dia següent
 • Quan s'ha arribat al límit màxim d'alumnat permés
12. El pagament que s’hi efectua, què inclou?

La taxa de matrícula del curs o activitat i l'emissió del certificat, en el seu cas.

13. La UMH pot cancel·lar un curs?

La UMH pot cancel·lar un curs 24 hores abans del seu començament. Si això s’hi produeix, s'avisarà a les persones matriculades i es tramitarà d'ofici la devolució de taxes (veure punt 17).

14. Quines són les taxes de matrícula dels cursos d'hivern? Existeix algun tipus de descompte sobre aquestes taxes?

Les taxes estan establides mitjançant la normativa UMH i són les següents:

Matrícula cursos presencials

 • Matrícula gratuïta: Per ser finançat el seu preu per un organisme o institució. Tenen fiança de 30€ que serà retornada una vegada s'obtinga l'apte/apta en l'acta del curs. En cas de no assistir o no ser apte es perdrà la fiança.
 • Matrícula UMH (Estudiantat, Alumni, PTGAS i PDI).
 • Matrícula per als posseïdors de la Targeta Solidària i Targeta Extensa(*).
 • Matrícula General.

(*) Les normatives de Targeta Solidària i Targeta Extensa regulen els casos en els quals es pot sol·licitar aquesta targeta. Es poden consultar en la nostra web.

Matrícula cursos en línia

 • Taxa de matrícula general de 35 euros. No existix cap mena de descompte a aplicar en esta mena de matrícula.
 • Matrícula gratuïta: Per ser finançat el seu preu per un organisme o institució. Tenen fiança de 30€ que serà retornada una vegada s'obtinga l'apte/apta en l'acta del curs. En cas de no assistir o no ser apte es perdrà la fiança.

No està previst articular més descomptes.

15. Es pot fraccionar el pagament de matrícula?

No, aquesta modalitat de pagament no es contempla per als Cursos d'hivern.

16. Qui expedeix els Certificats dels Cursos d'hivern?

Els Certificats dels Cursos d'hivern seran expedits per la Universitat Miguel Hernández d'Elx amb el seu model normalitzat per a seu electrònica. Tindran constància en la seu electrònica de la Universitat Miguel Hernández d'Elx (veure punt 16).

17. Els Cursos d'Extensió Universitària, serveixen per a obtindre crèdits en els Estudis Oficials?

Els Cursos d'hivern poden ser objecte de reconeixement per a l'estudiantat com a crèdits optatius en qualsevol de les titulacions de grau que s'imparteixen en la UMH segons la normativa aplicable. El nombre màxim de crèdits que es poden reconéixer a l'estudiantat en la titulació en la qual estiga matriculat són 6. Cada 25 hores d'un Curs d’hivern equivaldria a 1 crèdit optatiu.

18. Com m'acredita la universitat la realització d'un Curs d'hivern? Hi ha requisits per a l'obtenció del certificat? Com m'ho comunica?

Els Cursos d'hivern s'acreditaran amb un certificat expedit per Universitat Miguel Hernández que serà emés en format electrònic, per a l’expedició en qüestió cal una assistència o realització de, com a mínim, el 85% del curs.

El certificat inclourà el programa i les competències adquirides per la realització d'aquest curs.

A la fi del curs, si heu complit els criteris per a l'emissió del certificat, rebreu un correu electrònic amb un enllaç a la seu electrònica de la UMH perquè us pugueu descarregar el certificat. En cas d’extraviar o de no rebre aquest enllaç, podeu entrar en http://sede.umh.es i obtindre’l en qualsevol moment.

19. Com puc sol·licitar el reconeixement de crèdits ECTS?

Per a sol·licitar el reconeixement de crèdits, haureu d'entrar en el següent enllaç a través de la seu electrònica de la UMH: https://sede.umh.es/procedimientos/instancia-general/. Tot seguit, haureu de clicar en Tramitar. A la sol·licitud de reconeixement haureu d'adjuntar el certificat electrònic del curs.

20. En quins casos puc sol·licitar la devolució l'import de la matrícula?

Els casos en els quals podeu sol·licitar la devolució són els següents:

 • Per modificació substancial del calendari d'execució del curs.
 • Per impossibilitat d'assistència al curs per malaltia greu (justificada mitjançant certificació mèdica); o per trasllat de domicili fora de la província d'Alacant o per motius laborals (caldrà acreditar aquests motius igualment). Aquest segon supòsit no s'aplicarà als ensenyaments en línia.

Per a sol·licitar l'anul·lació de la seua matrícula i devolució de les taxes de matrícula, la persona interessada ha de remetre un correu electrònic abans de l'inici del curs, a , tot indicant les següents dades personals: nom i cognoms, DNI, el títol del curs i el número de compte bancari amb codi IBAN perquè puguem emetre la transferència. La Universitat farà la devolució en un termini de 60 dies des de la data de finalització del curs.

Si el curs es cancel·lara per part de la UMH la devolució s'efectuarà d'ofici, sense necessitat de sol·licitud de l'estudiantat. L'import abonat es reintegrarà a la targeta amb la qual s'haja efectuat el pagament de curs en un termini de 15 dies des de la notificació de la cancel·lació.

Una vegada començat el curs, la sol·licitud d'anul·lació de matrícula no donarà dret a la devolució de la quantitat abonada en concepte de matrícula.

21. Com puc accedir al Campus virtual UMH per a realitzar un curs en línia?

En l’enllaç https://campus.edu.umh.es/ tens tota la informació que necessites a través d'un tutorial per a l’estudiantat.

22. Sóc PAS UMH, he de fer algun tràmit previ a la realització del curs?

Sí, en el següent enllaç del Servei de PAS tens tota la informació relativa a la realització d'activitats extraordinàries:

https://serviciopas.umh.es/unidad-pas/actividades-extraordinarias-pas/

 

Preguntes freqüents accés a Campus Virtual per a realitzar ensenyança en línia

1. Quan he formalitzat la matrícula en un curs?

Una vegada ha efectuat el pagament del curs.

2. Quan puc accedir al material de l’ensenyament en la qual tinc formalitzada matrícula?

Es podrà accedir al material d'una formació des del primer dia d'inici de la mateixa i fins a 15 dies després de la data fi del curs.

3. Quan ja no podré accedir a un ensenyament de campus.umh.es?

S’hi podrà accedir fins a 15 dies després de finalitzada l’ensenyament.

4. Necessite credencials d'accés per a la realització de l’ensenyament en línia?

Sí.

5. Com puc disposar de les credencials que em donen accés a l’ensenyament?

Si pertanyeu a la Comunitat Universitària o vau pertànyer en el passat:
Aquesta persona accedeix al curs amb les credencials que tinga/va tenir de la UMH.

Si no recordeu les vostres credencials:
Per a obtenir la vostra contrasenya de la UMH ha d'accedir a https://universite.umh.es/lince i introduir el DNI sense la lletra (en cas de ser un NIE ha d'introduir només la primera lletra en majúscules seguida dels números) i seguir les instruccions, això us permetrà canviar la contrasenya i disposar del vostre accés.

Si no heu rebut credencials a hores d'ara:
Per a obtenir la vostra contrasenya de la UMH ha d'accedir a https://universite.umh.es/lince i introduir el DNI sense la lletra (en cas de ser un NIE ha d'introduir només la primera lletra en majúscules seguida dels números) i seguir les instruccions, això us permetrà canviar la contrasenya i disposar del vostre accés.

Si voleu modificar la vostra contrasenya d'accés a campus.umh.es:
Heu de seguir les indicacions de l'enllaç següent: https://kb.umh.es/pages/viewpage.action?pageId=8257537

6. Com accedisc al Campus virtual UMH on es realitza l’ensenyament en línia?

Una vegada tingueu les credencials s'accedeix al campus virtual en l'enllaç https://campus.umh.es/
I en la finestra que ens apareix clicar sobre ACCEDIR, segons s’indica la imatge següent:

En clicar a ACCEDIR ens apareixerà la següent finestra, on hem de tornar a introduir el nostre usuari i contrasenya.

En entrar ens apareixeran els cursos en els quals estem matriculats en la barra lateral esquerra. Punxant en el nom del curs que està iniciat, ENTREM dins del curs amb accés a tot el contingut d’aquest.

7. Tots els participants en un curs tenen correu-e UMH? Com puc accedir al meu correu UMH (@goumh.es)?

Inicieu sessió en el compte G Suite UMH: entrant des de gmail.umh.es amb les credencials UMH que ja ha obtingut.
Una vegada dins podreu consultar el correu, ja que és ací on rebreu les notificacions de la UMH i dels cursos en els quals estiguem matriculats, així coneixereu quin és el vostre compte de correu-e assignat. Veure imatge següent.

Necessitareu conéixer aquest compte de correu-e per a accedir a les sessions en streaming (reproducció en continu).

8. Necessitaré el meu correu UMH per a accedir a les sessions en streaming directe a través de Google Meet?

Sí, per a accedir a les sessions en streaming necessiteu tenir habilitat el vostre correu-e de la UMH.

9. Com accedisc a les sessions en directe (streaming) a través de Google Meet?

La persona matriculada en una formació accedeix el dia i hora de la sessió en streaming en l'https://campus.umh.es/ i accedeix al curs a través de:

Una vegada dins de campus.umh.es cal clicar sobre el títol del curs per a entrar-hi. I per a entrar a la classe virtual s’ha de clicar en ACCÉS A LA SALA GOOGLE MEET:

IMPORTANT:  Comproveu abans d'entrar a la sala que té el compte @goumh.umh.es obert. Si no el teniu obert haureu de canviar-lo i posar el compte de la UMH corresponent:

Si no tenim el compte @goumh.umh.es obert el sistema no ens deixarà unir-nos directament. Podem canviar de compte seguint els passos que s’indiquen en el vídeo següent:

https://www.loom.com/share/119a4aa186dd494d9f2b7a4ccab6c844

10. Com coneixeré el compte que m'ha creat la UMH?

Si no coneixeu el vostre compte de la UMH () podeu esbrinar-la entrant en l'adreça gmail.umh.es amb les vostres credencials UMH. Una vegada dins, a dalt a la dreta, en la icona de la UMH podreu veure la vostra adreça de correu electrònic de la UMH, tal com es mostra en la imatge següent:

Si finalment no aconseguiu posar el vostre compte @goumh.umh.es, podreu sol·licitar-ne l’accés perquè el professorat us habiliti l'entrada a la sessió Meet corresponent.

11. Com entre a l'aula en una sessió en directe (streaming)?