Titol d’Expert Universitari

Títols Propis

SOL·LICITUDS, TAXES I DUPLICATS.

SOL·LICITUD D’EXPEDICIÓ

Qui pot sol·licitar-ho?

Alumnes que hagen superat estudis propis impartits en cursos acadèmics anteriors al 2007/2008. A partir d’aquest curs acadèmic els títols s’expedeixen sense necessitat de sol·licitud expressa per part de l’estudiant.

Com realitzar la sol·licitud?

•Emplenar la següent sol·licitud.
•Remetre al Servei de Gestió d’Estudis la sol·licitud, al costat de la documentació que s’indica.
•El Servei de Gestió d’Estudis li farà arribar el rebut de taxes en concepte de l’expedició de títols propis. El preu per expedició del títol pots consultar-ho ací: Preus dels títols propis de la UMH. Curs 2016/2017
•Una vegada abonades les taxes, haurà de remetre al Servei de Gestió d’Estudis el resguard del rebut d’abonament.

COM ARREPLEGAR EL TÍTOL

El títol podrà ser arreplegat per:

•La persona interessada, que s’ha d’identificar mitjançant el seu DNI original o passaport.
•Qualsevol persona en qui delegue, sempre que estiga autoritzada mitjançant la següent sol·licitud. Ha de presentar fotocòpia del DNI del sol·licitant i de la persona que retira el títol.
•En cas de residir en una província diferent a la d’Alacant, l’interessat pot sol·licitar per escrit, mitjançant correu postal o electrònic (formacion@umh.es) dirigit a la Directora del Servei de Gestió d’Estudis la remissió del títol a l’adreça que ens indique en el seu escrit. Les despeses d’enviament del títol seran a càrrec de l’interessat mitjançant el servei de “ports a pagar”.

SOL·LICITUD DE DUPLICAT

•Emplenar la següent sol·licitud.
•Remetre al Servei de Gestió d’Estudis la sol·licitud.
•El Servei de Gestió d’Estudis li farà arribar el rebut de taxes en concepte d’expedició de duplicat de títol. El preu per expedició del duplicat del títol pots consultar-ho ací: Preus dels títols propis de la UMH del curs 2016/2017.
•Una vegada abonades les taxes, haurà de remetre al Servei de Gestió d’Estudis el resguard del rebut d’abonament.