Pla de contingència

INFORMACIÓ IMPORTANT
Amb data de 14 de març de 2020 es publicava en el Butlletí Oficial de l’Estat el Reial Decret 463/2020, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària causada pel COVID-19. En atenció a aquest decret i a les directrius marcades per aquesta Universitat Miguel Hernández d’Elx, l’Oficina de Cultura i Igualtat i l’Oficina de Llengües realitzaran tota la gestió administrativa habitual mitjançant teletreball. Aquesta modalitat implica l’assumpció de la següent acció:  
– L’atenció de qualsevol tipus de gestió es realitzarà a través dels correus electrònics que tenen habilitats ambdues oficines: cultura@umh.es ; prova@umh.es ; igualtat@umh.es i ated@umh.es.
 
Així mateix, qualsevol tràmit administratiu s’ha de realitzar a través de la seu electrònica de la UMH. En el cas concret de presentar una sol·licitud o escrit adreçat a aquest servei (o qualsevol òrgan o entitat de la UMH), s’ha de realitzar mitjançant una instància general. D’acord amb el Reial Decret, se suspenen i s’interrompen els terminis per a la tramitació dels procediments de les entitats de sector públic. El còmput dels terminis es reprendrà en el moment en què perdrà vigència el present Reial Decret o, si escau, les pròrrogues del mateix. (…). Els terminis de prescripció i caducitat de qualsevol acció i dret quedaran suspesos durant el termini de vigència de l’estat d’alarma i, si escau, de les pròrrogues que s’adopten. Es pot consultar la informació institucional de la UMH sobre la mesures adoptades davant aquesta situació ací.

 

Categories